Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Báňovice

Návštěv :
Celkem : 1250
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti

2021

Ani v tomto roce se nám nevyhnula nomoc COVID 19 a do března byly knihovny uzavřené. Poté se do půlky dubna mohlo půjčovat jen přes okénko. V květnu se už vše ustálilo a knihovny začaly naplno půjčovat. V Báňovicích byla dokončena oprava místnosti, paní knihovnice zrevidovala fond a knihy opatřila čárovými kódy pro snazší průběh příštích revizíí. Knihy se budou moci revidovat přes Tritius knihovny Matěje Mikšíčka. Do fondu knihovny bylo zakoupeno 5 knih. Paní knihovnice uspořádala adventní dílnu, kde si přítomní vyrobili adventní věnečky.

 

2020

Jelikož nás sužovala nařízení vlády z důvodu nemoci COVID 19 a rekonstrukce obecního úřadu, která probíhala až do dubna, mohla paní knihovnice začít půjčovat  knihy až v květnu. Snažila se vyjít vstříc čtenářům i o prázdninách. Před podzimním uzavřením knihoven stihla čtenáře zásobit knihami. Do fondu knihovny přibylo 6 nových knih. Během roku byly dodány 4 výměnné soubory o 66 knihách, a byly upraveny webové stránky, kde najdete kromě jiného i  nové knihy nakupované do výměnných souborů.

 

2019

Během roku se zaregistrovalo  13 čtenářů, půjčili si 239 knih. Z dačické knihovny dodáno 9 knižních výměnných souborů se 205 knihami v celkové hodnotě 52. 861,- Kč. Knihovna od konce léta mimo provoz. Probíhá rekonstrukce obecního úřadu a kanceláře byly sestěhovány do knihovny. Do knihovny metodička, po dohodě s paní knihovnicí, nakoupila a po odborném zpracování předala 5 nových knih. Zpracovala statistický výkaz a informativní Knihovnický zpravodaj.  

 

2018

V roce 2018 se zaregistrovalo 13 čtenářů a půjčili si 304 knih. Z MěK Dačice dodáno 11 výměnných souborů 282 knih za 57. 168,- Kč. Proběhla již tradiční vánoční dílna.

 

2017 - Zpráva o Noci s Andersenem

Dne 31. března 2017 se v knihovně opět v duchu pohádek odehrával večer a noc - Andersenova noc v knihovně. U nás v Báňovicích se zúčastnily malé děti a děti z 1. a 2. tříd... V pátek před večerem jsme se s dětmi vypravili na pohádkovou cestu, po které nás vedly barevné fáborky a také nám ukázaly přibližně místo, kde je ukrytá obálka s úkoly. Našli jsme deset obálek, ve kterých byly úkoly a děti je plnily. Týkaly se různých pohádek, které by děti měly znát. Na konci cesty jsme však našli poklad, opravdovou truhlu se zlatými mincemi a třemi vzácnými drahokamy. Nalezený poklad jsme odnesli do knihovny, kde jsme dál pokračovali ve společných hrách a v plnění dalších úkolů ze světa pohádek. Znovu jsme si připomněli světového pohádkáře H. Ch. Andersena, popovídali jsme si o jeho dětství, životě a jeho díle. Prohlédli jsme si jeho pohádkové knihy. Děti se seznámily s hrdiny komiksu ČTYŘLÍSTEK a poslechly si pár příběhů.  Společně jsme pak vyplňovali kvízy a tajenky o postavičkách ze ČTYŘLÍSTKU. Také jsme si zahráli pexeso se ČTYŘLÍSTKEM.  Menší děti se s námi rozloučily a zůstali tu jen prvňáci a druháci.  Letos nás nenavštívil pan Andersen, ale pohádková postava. Přišla Sněhurka a ptala se dětí, zda znají jména 7 trpaslíků a jestli umí o ní vyprávět pohádku. Pro děti měla čepičky od trpaslíků a děti se s ní vyfotily. A pak už jsme si připravili lehátka, zavrtali jsme se do spacáků a poslouchali jsme pohádky a spali až do rána. Za účast děti dostaly památkové předměty, zlaté mince a nějaké sladkosti. Těšíme se na příští rok. Naďa Vaňková 

Velikonoční dílna

Když jaro zaťuká, Velikonoce jsou za dveřmi. Jako každý rok týden před Velikonocemi se schází v knihovně ženy, děti a paní knihovnice Vaňková, aby si vyrobily na dveře nebo do bytu jarní velikonoční dekorace.  Letos si děti kreslily vyfouklá vajíčka, vyrobily si zajíčka z vlny a každý si na dveře vyrobil z proutků věnečky a ptáčky ze sena. Příští rok se sejdeme zase.

2016 - O Noci s Andersenem paní knihovnice napsala
Letos jsme se s dětmi v rámci akce Noc s Andersenem sešli v knihovně už 18. 3. výjimečně v jiném termínu, než je celorepubliková akce pořádaná. Tentokrát se přihlásily do knihovny mladší děti, předškolní a žáci 1. st ZŠ. Připomněli jsme si výročí pana H. CH. Andersena a pohádky, které napsal. Prohlédli jsme si krásně ilustrovanou knihu s jeho pohádkami. Podle obrázků děti poznávaly, jak se pohádky jmenují a také se seznámily s tehdejší dobou, jak se děti a lidé oblékali. Kdo byl bohatý a kdo chudý. Děti plnily úkoly, skládaly obrázky z pohádek a také kreslily. Večer nás navštívil sám pan Andersen a moc pěkně dětem vyprávěl o svém dětství, rodičích a o tom, jak se ke psaní pohádek dostal. Děti byly zvídavé, ptaly se například, jaké měl hračky nebo zda měl ve škole kamarády. Pan Andersen také dětem jednu svoji pohádku přečetl. A po jeho návštěvě jsme si nachystali spacáky, karimatky a deky. Všichni jsme ulehli a děti poslouchaly pohádky, které jim četla p. knihovnice Vaňková a p. Cvrčková. Spali jsme všichni moc dobře, ráno jsme posnídali buchtu od jedné maminky, dali jsme si čaj a chystali se domů. Za účast dostal každý balíček s malou dobrotou. Za rok se sejdeme zase a doufáme, že nás bude víc.

Do knihovny se přihlásilo 16 čtenářů z toho 5 do 15 let a vypůjčili si celkem 285 knih. Paní knihovnice obohatila svůj fond o knihy z 6 výměnných souborů, celkem 150 knih v hodnotě 34. 804,- Kč. Před adventem proběhla tradiční vánoční dílna.

2015  Noc s Andersenem

Také v Obecní knihovně v Báňovicích se 27. 3. 2015 večer četlo a nocovalo.

Knihovna se zapojila do celorepublikového projektu na podporu dětského čtení Noc s Andersenem. Pro děti připravila paní knihovnice N. Vaňková  a paní  J. Cvrčková program,ve kterém se děti seznámily s osobou H.CH. Andersena, jeho dílem a pohádkami. Také jsme si připomněli, že letos slavíme 50 let českého Večerníčku.

Děti se zúčastnily výsadby stromu na návsi, který je označený symbolicky POHÁDKOVNÍK a ozdobily jej obrázky, které nakreslily. Akce se zúčastnilo 9 dětí. 

Děti hledaly téměř za tmy úkoly podle označených bodů na mapě Báňovic, pak se zahřály u ohýnku. Povečeřely opékané špekáčky a úkoly, které našly na večerní hře plnily již v teple knihovny. 

Poté každý nakreslil obrázek nějaké  pohádky a starší děti ještě luštily zajímavé kvízy a tajenky.

A pak už jsme si ustlali, zalehli a četli.

Paní knihovnice je v průběhu roku odebrala 5 knižních výměnných souborů se 142 knihami v celkové hodnotě 27.351,- Kč.

2014 

Pani knihovnice rozšířila  svým čtenářům v průběhu roku nabídku o 137 knih v 8 výměnných souborech. Pro knihy si pravidelně osobně chodí a zajišťuje jejich odvoz. Tradičně zorganizovala vánoční dílnu. To vše nad rámec své knihovnické práce. Do knihovního fondu byly nakoupeny knihy o cvičení  jógy a knihy pro výtvarnou činnost. 

 

2013 

V knihovně pro­běhly tradiční, oblíbené velikonoční a vánoční výtvarné dílny. Po zrušení PIKu zajistila Obec připojení knihovny k Internetu.

 

2012 

Paní knihovnice Naďa Vaňková pracovala standardně, obecní úřad přispěl na nákup knih. Z akcí – velikonoční a vánoční výtvarná dílna. Aktualizace (vyřazeno 99 knih, vystaven seznam odepsaných knih, odpisy z úbytkových a přírůstkových seznamů) a revize knihovního fondu. Metodička provedla aktu­alizaci webových stránek knihovny.

Vedení obce zajistilo výměnu oken na obecním úřadě, kde je knihovna ve společenské místnosti umístěna.

2011

V průběhu roku proběhly v knihovně oblíbené dílny. Přihlásilo se 20 čtenářů, z toho 10 dětí, půjčilo se 331 knih. Knihovní fond se doplňuje každý rok o nové knihy – 9 ks. Fotky z akcí ve fotogalerii.

 

2010 - metodička p. Slavíková vytvořila knihovně webové stránky, na kterých zachytila historii knihovny podle dochovaných dokumentů a doplňuje je o nové údaje. 

2009 – registrovalo se 21 čtenářů, z toho 9 dětí, půjčilo se 326 knih. Nejžádanější jsou knihy od Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové. Romány pro ženy. Výtvarné dílny již mají v knihovně tradici. 

2008 – knihovnu využilo v průběhu roku 25 čtenářů, z tojho 9 dětí, vypůjčilo se 519 knih. Pani knihovnice domluvila dvě výtvarné dílny – velikonoční a vánoční.

2007 – Je registzrovaných 25 čtenářů, z toho 8 dětí, půjčilo se 653 knih. Internet pro veřejnost je využívaný. Obec nechala na sestavu PC vyrobit uzamykací skříň. Místnost je vedle knihovny určena k dalšímu využívání – oslavy, zasedání, archiv. Proběhla Velikonoční dílna.

2006 – Zaregistrovalo se 23 čtenářů z toho 8 dětí a vypůjčilo se 746 knih. Obec se přihlásila do krajského programu SROP, ze kterého získá počítačové vybavení a z programu PIK (Projekt internetitace knihoven) připojení k Internetu zdarma. 

2004 - V tomto roce knihovna nepracovala. Obecní úřad se k řešení knihovny postavil velmi vstřícně, nastavil občanům pravidla užívání společenské místnosti, kam umístil i knihovnu. Pro knihy nechala  obec vyrobit velmi pěkné skříně, které při půjčování umožňují volný výběr a zároveň je mimo půjčovní dobu zajištěn knihovní fond. Bylo potřeba najít nového knihovníka. V roce 2005 vedení obce jmenovalo novou knihovnici pani Naďu Vaňkovou. 

2003 – Knihovna byla z Mateřské školy vystěhována do klubovny OÚ, kde byl fond uložený ve skříních. Místnost byla stále zakouřená a neuklizená. Pani Habrová odmítla v těchto podmínkách pracovat. V knihovně obětavě pracovala 27 let a patří jí velké poděkování. 

2002 – Knihovna je přestěhována do místnosti v budově Mateřské školky. 

Následující roky pracuje knihovna standardně, je dobře umístěná, pěkná a čistá. V rozmezí let 1984 – 2003 se počet čtenářů pohyboval od 24 do 8 čtenářů, z toho mládež do 15 let od 14 do 4 dětí. Výpůjčky od 461 svazků v roce 1984 do 50 výpůjček v roce 2003. 

1984 – V průběhu roku projednáváno s MNV ve Starém Hobzí možnost vymalovat knihovnu a pořídit regál na knihy, knihy a časopisy z výměnných souborů není kam dávat.  V květnu Místní lidové knihovně v Báňovicéch uděleno čestné uznání ONV J. Hradec. V tehdejším hodnocení bylo mimo jiné zapsáno: Báňovice jsou typickou zemědělskou obcí. Většina obyvatelstva pracuje v místním JZD. V obci je umístěna Mateřská škola JZD Budíškovice. Knihovna pracuje v podmínkách obce, která se vůbec nerozrůstá, spíše naopak – snižuje se počet obyvatel. V obci pracuje pouze MO ČSČK (Červený kříž)a ZO SSM (Svaz social. mládeže). Není zde žádný závod, ani škola a pod. Knihovna je vlastně jedinou kulturní institucí v obci. Má své pevné místo a je využívána.

1978 – Zástupce MNV Staré Hobzí pan Kulhánek oficiálně udělil pani knihovnici Marii Habrové jmenovací dekret a byl sepsán protokol o předání a převzetí MLK od 1. 1. 1978. Kni­hovna byla přestěhována do nové suché místnosti na MNV. MNV ve Starém Hobzí uvolnil na zařízení knihovny 4. 000,– Kčs, v inventáři 2 dřevěné regály na knihy, 1 psací stůl, konferenční stolek a dvě sedačky, 1 židle, záclona a lampa. Metodička MLK Dačice Z. Chadimová provedla zaškolení knihovnice, dále revizi knihovního fondu (723 knih), a­becední stavění beletrie, tématické třídění dětské a naučné literatury. Knihy se balily do papíru, titul se nadepsal na hřbet a obal posléze nalakoval. Do knihovny dodány dva výměnné soubory. Počet čtenářů 31, z toho 13 mládež do 15 let. Výpůjčky celkem 352 svazků. 

1977 – Tento rok již půjčuje pani Habrová. Evidovala 28 čtenářů, z toho 13 mládež do 15 let. Provoz knihovny se nezměnil – 1× týdně dvě hodiny. Celkem se půjčilo 368 svazků z toho 229 sv. krásná literatura, 136 sv. krásná dětem do 15 let, 1 sv. zemědělská lit. a 1 sv. společensko politická. 

1976 – Pan Vonderka předává knihovnu pani Marii Habrové, Báňovice č. 16. Inventář knihovny tvořily dvě skříně, umístěné ve škole.

1971 – Knihovna je ve škole, knihovní fond je uspořádán, naučná literatura oddělená v sa­mostatné polici.  Evido­váno 45 čtenářů, z toho 30 mládež do 15 let, půjčeno 647 svazků. Pří­růstek fondu  - 22 knih, vyřazeno 53 svazků. Na nákup poskytnuto 206,– Kčs.

1965 – Pan knihovník Špalek reorganizuje knihovnu – přepsal přírůstkový seznam, s pomocí dětí obalil a označil knihy podle oboru. Nákup knih z Klubu čtenářů za 100,– Kčs ročně.  Knihovna je ve škole a knihy uložené ve skříni ve dvou řadách. Pan knihovhík půjčuje knihy pro dospělé prostřednictvím dětí. O prázdninách v ro­ce 1965 se  pan Špalek z Báňovic odstěhovat. Pan Špalek se o knihovnu vždy pěčlivě staral, a jeho zásluhou rozšířil knihvní fond z 90  na 600 knih.  Novým knihovníkem se stal Antonín Vonderka, ředitel školy. Evidováno 33 čtenářů, z toho 23 mládež do 15 let. Půjčeno 610 svazků. Pří­růstek fondu – 7 knih. 

1960 – Okresní knihovna v Dačicích(stře­disková knihovna) přih­lásila MLK Báňovice do soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu. O samostatné umístění knihovny MNV neuvažovalo, snad až po výstavbě kulturního domu.  Svou samostatnou knihovnu mělo také JZD. Byla snaha ze strany OLK Dačice o sjednocení knihoven a získat do MLK z družstva především naučnou literaturu. Pro nedostatek místa nebylo sloučení možné. Do roku 1970 mělo být v každé knihovně 40% naučné literatury. 

1959 – Knihovna stále ve škole, knihy uloženy ve dvou skříních, ale již nestačily, knihy pro děti a mláděž umístěny odděleně. V zápisu z metodické návštěvy je zmínka, že pan Špalek vede knihovnu 25 let a měl knihovnický kurs. Půjčovalo se v sobotu od 18 do 20 hod. MNV přispívalo na nákup knih 200,– Kčs.  Počet svazků  517, počet výpůjček 330, počet čtenářů 38. Byly uspořádány dvě besedy pro mládež: Babička, Timur a jeho parta. Za půjčování se nevybíral poplazek. Okresní knihovna v Dačicích navrhovala MNV samostatné umístění knihovny, čímž by se oživila kulturní činnost obce.

 1955 – Knihovna je umístěná ve škole, knihovníkem ředitel školy Jan Špalek. Počet svazků 489, počet čtenářů 38, počet výpůjček 226.

Založení knihovny v Báňovicích se datuje od ledna roku 1900 a knihovníkem zde byl pan Ladislav Votava.

Spolek pro zakládání knihoven pro lid v městě Dačicích a okolí (1894) 

Spolek si za účel své činnosti stanovil zakládat knihovny v Dačicích a okolních obcích v obvodu soudního okresu dačického a jemnického, vzdělávat lid městský i venkovský dobrou četbou. Vychovávat lid a utvrdit jej v mravních zásadách poskytováním řádné četby. Budit v lidech  zájem o četbu pořádáním přiměřených přednášek v obvodu činnosti spolku.

Všechny knihovny se řídily jednotným knihovním řádem. Dohled nad knihovnou byl svěřen místnímu knihovníkovi, většinou z řad učitelů, který měl každoročně informovat o stavu knihovny. Vžila se také praxe, že pokud došlo k přečtení knihovny, byla vyměněna za jinou. Podle dochovaných pramenů založil spolek do roku 1914 venkovské knihovny v celkem 21 obcích, nepočítaje knihovnu ve Starém Hobzí a veřejnou knihovnu v Dačicích.